دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 77، دی 1386