بررسی تاثیر فتو پریود بر تغذیه بچه ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris) با دافنیدر شرایطآزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of photoperiod on ship sturgeon (Acipenser nudiventris), feeding on Daphnia at laboratory condition