اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اسحاقی

فیزیکوشیمی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

vjareeo.ac.ir
026-34570038-46

سردبیر

رسول مدنی

ّبیوشیمی کاربردی استاد بیوشیمی، رئیس واحد بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=us3oUokAAAAJ
vjareeo.ac.ir
+98(26)34570038-46

h-index: 5  

مدیر اجرایی

نوید داداش پور دواچی

بیولوژی تولید مثل دامی استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

scholar.google.com/citations?hl=en&user=4d1-cBgAAAAJ
vjareeo.ac.ir
0000-0001-9478-9775

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

عبدالحسین دلیمی اصل

انگل‌شناسی دامپزشکی استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تربیت مدرس

scholar.google.com/citations?user=-PhaP4EAAAAJ&hl=en
vjareeo.ac.ir
09123047931

h-index: 13  

فرامرز قراگزلو

مامائی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

vjjareeo.ac.ir

محمود معصومیان

علوم شیلاتی دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات شیلات ایران

vjareo.ac.ir
09121323016

ودود رضویلر

بهداشت مواد غذایی استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

vjarreo.ac.ir
09121026502

علیرضا باهنر

اپیدمیولوژی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

vjarreeo.ac.ir