بررسی انگلهای مونوژن در ماهیان منابع آب شیرین آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Monogenean parasites from fresh water fishes of Northwest Iran