بررسی ارتباط ترکیب شیمیایی بافت عضله با مراحل سیکل رسیدگی جنسی گناد در ماهی کپور دریای خزر ( 1758 Cyprinus carpio (Linnaeus

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of changing of chemical muscle content during maturation in Cyprinus carpio (linnaeus, 1758) (Cyprinidae)