دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 65، زمستان 1383