مقایسه اقتصادی تولید و رهاسازی بچه ماهی سفید Rutilus frisii kutum در شمال ایران- درسالها 82-1380

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparative economics of Kutum (Rutilus frisii kutum) fingerling production and releasing over the 2001-2003 in north of Iran