دوره و شماره: دوره 15، شماره 3.4 - شماره پیاپی 57، پاییز 1381