دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1368 
3. پرورش اردک

صفحه 97-103

حمید محمودی


5. خود آزمایی " طب پیشگیری در گوسفند"

صفحه 112-116

کمیته امور دام و آبزیان وزارت جهاد سازندگی