دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 75، تابستان 1386