برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic trends for production traits of Holstein cattle in Markazi province