ارزیابی تغییرات پارامترهای خون گاو در استرس حمل و نقل

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Influence of the short-term road transport stress on blood parameters in dairy cows