تولید آنتی سرم ضد سرخک با تیتر بالا در بز به منظور بهرهگیری از آن در کنترل کیفی واکسنهای MMR و MRو تحقیقات سرو اپیدمیولوژی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Production of high titre goat anti measles serum for quality control of MMR and MR vaccines and seroepidemiology researches