اندازه گیری سریع ترکیبات آلی فرار در ماست به کمک دستگاه Headspace-Gas Chromatography/Mass Spectrometry

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Rapid determination of volatile organic compounds (VOC,s) in yogurt by Headspace-Gas chromatography/ Mass Spectrometry (HS-GC/MS)