حفاظت زنبور عسل در مزارع تحت سمپاشی با استفاده از بعضی دور کنندهها

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Honeybee protection in the poisonous farms by using some repellents