تعیین غلظت برخی ریزمغذیها در چرک آبسههای کبدی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Zinc, iron, copper, selenium, calcium, phosphorus and magnesium in bovine liver abscess pus