بررسی مقایسه ای الگوی الکتروفورتیک پادگنهای بدنی فاسیولا در میزبان های مختلف

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of electrophoretic patterns of fasciola somatic antigens in different hosts