ارزیابی روش پاکتی تعدیل یافته جهت سنجش میزان حساسیت کنه Boophilus annulatus در مقابل ترکیبات ضدکنه

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Evaluation of modified larval pocket test for determining the Sensitivity of Boophilus annulatus against acaricides