بررسی زیستگاههای کژدم Hemiscorpius lepturus در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Surveying the habitats on Hemiscorpius lepturus scorpion in Khuzestan province (Scorpionida-Scorpionidae)