الگوی مفهومی اندازه گیری عملکردبرنامه ریزی منابع سازمانی مطالعه موردی: مجتمع پرورش و تولیدفرآورده های مرغ گوشتی زربال

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A conceptual model for enterprise resource planning performance measarement, case study: zarbal complex