بررسی شدت و شیوع تک یاخته زئوتامنیوم در میگوهای پرورشی منطقه گواتر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of the severity and prevalence of protozoa Zeatomemia in breeding shrimp