مطالعه مقایسه ای بافت شناسی گره سینوسی دهلیزی قلب در دو سن مختلف جنین گوسفند

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparative histological study of the cardiac sinu-atrial node in two different ages of ovine fetus