بررسی اثر فصل بر وزن بید ه، قطر، طول و میزان مقاومت الیاف پشم گوسفندان بلوچی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The seasonal effects on fleece weight, fibre diameter, fibre length and tenacity of Baluchi sheep wool