کلونینگ ژن Fویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.coli

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Cloning of fusion (F) gene of newcastle disease virus in E.coli