مطالعه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی Corynebacterium pseudotuberculosis جداشده از مواردلنفادنیت پنیری در گوسفندو گاو

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The study of protein electrophoretic pattern of the Corynebacterium pseudotuberculosis isolated from bovine and ovine caseous lymphadenitis case