بررسی خصوصیات مورفولوژی تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)در جنوب غرب دریای خزر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Morphological characteristics, sperm density and spermatocrit of Persian sturgeon (Acipenser persicus) along the west southern part of the Caspian sea.