تولید پروتئین تک یاخته از نشاسته خام به روش کشت ناپیوسته تغذیة شونده با استفاده از کشت توأم مخمرSaccharomyces cerevisiae و Cryptococcus aerius

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Single cell protein production from raw starch in fed_batch culture by coculture of Cryptococcus aerius and Saccharomyces cerevisiae