تعیین دوز مؤثر درمانی پرازی کوانتل به صورت حمام درمانی علیه دیپلوستومیازیس ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The determination of praziquantel (droncit) bathing effective dose for treating of diplostomiasis in rainbow trout