شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل مربوط به سه تیره مینا، پروانه آسا و نعناء در استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Identification of Fars honey bee plant resources from three families in Fars province (Asteraceae, papilionaceae and Lamiaceae)