بررسی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغ بومی فارس و تخمین میزان ضریب هم خونی درآنها

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Estimates genetic parameters of economic traits and inbreeding coefficient in Fars native fowl