مقایسه مشخصات مریستیک شاه میگو آب شیرین زیر گونه Astacus leptodactylus leptodactylus در زیستگاههای تالاب انزلی وسد ارس

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The comparison of meristic characteristics of subspecies Astacu leptodactylus leptodactylus in Anzali wetland and Aras dam habitats