دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 116، پاییز 1396 
3. مطالعه پایداری واکسن بروسلوز سویه Rev.1 با دز کاهیده تولید شده در موسسه رازی

صفحه 26-33

سجاد دوستداری؛ سید ابراهیم حسن نیا؛ ابوالفضل خفری؛ آناهیتا عمادی؛ رامین باقرنژاد؛ سعید عالمیان؛ شیرین دخت باقری


4. بررسی تغییرات ساختاری و فیلوژنتیک ناحیه DQA ازMHC کلاس II گاو

صفحه 34-42

محمد مهدی رنجبر؛ سعید عطائی کچوئی؛ محمدحسن متدین


8. اثر لیپوپلی ساکارید باکتری اشرشیا کولی بر پاسخ ایمنی هومورال ماکیان

صفحه 71-77

محمد خسروی؛ منصور میاحی؛ نغمه موری بختیاری؛ فرنوش کاویانی


مقاله کوتاه

30. ارزیابی مراحل چرخه فحلی در موش‌های Balbc

صفحه 274-279

نوید داداش پور دواچی؛ روزبه فلاحی؛ علیرضا یوسفی؛ محمد علی منصوری