مطالعه تغییرات بافتی سلول های رنگدانه‌ای (کروماتوفور) در پوست ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) پس از مواجهه با باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas. hydrophila)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بافتی سلول‌های رنگدانه‌ای ماهی شانک زرد باله، پس از مواجهه با باکتری آئروموناس هیدروفیلا بود. به این منظور 70 ماهی در قالب سه گروه تقسیم‌بندی شد. یک گروه به عنوان شاهد بدون مواجه شدن با باکتری و دو گروه به عنوان تیمار برای مواجه شدن با دو دوز 103 و 106 از باکتری به روش غوطه‌ورسازی تقسیم شدند. ماهیان مواجه شده با باکتری به مدت 21 روز در شرایط آزمایشگاه نگهداری شدند. نمونه‌برداری از بافت پوست در روزهای صفر، سه، هفت، چهارده و بیست و یک انجام گرفت. بلافاصله نمونه‌های بافتی اخذ شده برای تثبیت شدن در فرمالین 10 درصد قرار داده شدند. برش‌های بافتی با هماتوکسیلین- ائورین رنگ‌آمیزی شدند. بر طبق نتایج حاصل از مطالعات هیستومتریک، ضخامت سلول‌های کروماتوفور در هر دو گروه (103، 106) در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری کاهش می یابد (05/0 > p). نتایج حاضر نشان داد که ساختار بافتی و اندازه سلول‌های رنگدانه‌ای، که از مهم‌ترین سلول‌های موجود در پوست ماهی هستند، می‌توانند با عفونت ناشی از باکتری تغییر یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of chromatophore cells histological changes in skin of Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) after exposure to Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • F. Azadbakht
  • S. Shirali
  • M.T. Ronagh
  • E. Zamani
Department Sea Biology, Faculty of Marine & Ocean Sciences, Khoramshahr Marine Science and Technology University.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigat the histological changes of chromatophore cells in Yellowfin Seabream Acanthopagrus latus, after exposure to the Aeromonas hydrophila. In this regard, seventy fish were divided into three groups, one group didn't affect by bacteria and therefore was considered as control group. Other two groups were exposed to 103 and 106 concentration in immersion way. Fishes were kept under experimental condition for 21 days. Tissue samples were taken from skin at the 0, 3, 7, 14 and 21 days of experiment. The samples were fixed in 10% neutral buffered formalin. Tissue sections stained with hematoxylin and eosin. According to the results, histometrical studies in both groups (103, 106) compared to control group showed that thickness of chromatophore cells layer was decreased significantly (p<0.05). The result showed that tissue structure and size of chromatophore cells which are important cells of fish skin are able to change with the infection caused by the bacterium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Chromatophore
  • Acanthopagrus latus
  • Aeromonas hydrophila
1. Akhlaghi, M., and Mahjor, A.A. 2008. Some histopathological aspects of streptococcosis in cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bulletin of European Association of Fish Pathologists. 24: 132-136.
‏2. Bajpai, S., and Tripathi, M. 2012. Alteration in Pigmentation after Fluoride Exposure in Stinging CatFish (Heteropneustes fossilis) Cibtech Journal of zoology. 12: 47-52.
3. Bancroft, J. D., Gamble, M. 2008. Theory and practice of histological techniques. Elsevier Health Science. 4: 98-109.
4. Harrigan, W.F., McCane, M.E. 1990. Laboratory methods in food and dairy microbiology. Academic press, London, UK. 14: 6-16.
5. Hesp, S., Potter, I.C., and Hall, N.G. 2004. Reproductive biology and protandrous hermaphroditism in (Acanthopagrus latus). Envrionmental biology of fishes. 70: 257-272.
6. Hirata, M., Nakamura, K., Kanemaru,T., Shibata, Y., Kondo, S. 2003. Pigment cell organization in the hypodermis of Zebrafish. Develop Dynamics. 227: 497-503.
7. Kaleta, K. 2009. Morphological analysis of chromatophores in the skin of trout. 53: 117-121.
8. Kesherwani, D. 2006. Studies on freshwater fish with special reference to effects of heavy metals PhD Dissertation University of Lucknow, Lucknow, India. 67: 89-98.
9. Logan, D.W., Burn, S.F., Jackson, I.J. 2006. Regulation of pigmentation in zebrafish melanophores. Pigment Cell. 19: 206-213.
10. Pereira, C., Silva, Y. J., Santos, A. L., Cunha, Â, Gomes, N., Almeida, A. 2011. Bacteriophages with potential for inactivation of fish pathogenic bacteria: survival, host specificity and effect on bacterial community structure. Marine drugs. 11: 2236-2255.
11. Sarker, M.G.A., M.B.R. Chowdhury, M.A.R. Faruk, M.N. Uddin and M.J. Islam. 2000. Effect of water temperature on the infectivity of Aeromonas hydrophila isolates. Bangladesh Journal. Fish. 23: 99-105.
12. Thiyagarajan, P. Lakshmi Bhavani, A. Ebbie, M, G .Chandra, G. 2014. A study on the control of Aeromonas hydrophila infection in the cat fish by medicinal plants. Scholars Academic Journal of Biosciences (SAJB). 2: 144-150.
13. Tripathi M, Tripathi A and Gopal K. 2005. Impact of fluoride on pigmentation of a fresh water fish, Channa punctatus. Journal of Applied Bioscience. 31: 35-38.
14. Uma, A., Rebecca, G., Meena, S. and Saravanabava, K. 2010. PCR detection of Putative aerolysin and hemolysin genes in an Aeromonas hydrophila isolate from infected Common Carp (Cyprinus Carpio). Tamilnadu Journal of Veterinary and Animal Science. 61: 31-33.
15. Yardimci, B., and Aydin, Y. 2011. Pathological findings of experimental Aeromonas hydrophila infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Ankara Univ Vet Fak Derg. 58: 47-54.