مطالعه تغییرات آناتومیکی و بافت‌شناسی ناحیه اتصالی رحم به واژن در اویداکت شترمرغ بالغ در فصل‌های تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

شترمرغ به جهت دارا بودن گوشتی با کلسترول و چربی کم و آهن بیشتر نسبت به سایر پرندگان و دام‌های اهلی پرنده‌ای با ارزش به شمار می‌رود. ناحیه اتصالی رحم به واژن دارای لوله‌های ذخیره‌کننده اسپرم بوده و محل نگهداری اسپرماتوزوا می‌باشد. از آنجا که مطالعه همزمان این ناحیه در فصل تولیدمثلی و غیر‌تولیدمثلی‌در شترمرغ تاکنون انجام نشده بود، بنابراین آناتومی و بافت‌شناسی این ناحیه از اویدوکت شترمرغ ماده بالغ مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور در طول یکسال، هر ماه 4 اویدوکت شترمرغ بالغ (در مجموع 48 اویدوکت) تهیه و ناحیه اتصالی رحم به واژن آن مورد مطالعه آناتومی قرار گرفت. پس از نمونه‌برداری و تهیه لام، نمونه‌ها با روش هماتوکسیلین و ائوزین(H & E) رنگ‌آمیزی شدند. نتایج آناتومیکی نشان دادکه در ابتدای واژن یک خم سیگموئید قرار دارد. در مطالعه بافتی نیز اپیتلیوم این ناحیه بصورت استوانه‌ای شبه مطبق مژه‌دار بوده و در بعضی ماه‌ها به شکل استوانه‌ای ساده مژه‌دار دیده می‌شود. اپیتلیوم لوله‌ها نیز بصورت استوانه‌ای ساده فاقد مژه می‌باشد. نتایج آزمون آماری نشان داد که اندازه طول و عرض این ناحیه و همچنین تعداد و قطر لوله‌های ذخیره‌کننده اسپرم در 6 ماه نخست سال بصورت معنی‌دار بیشتر از 6 ماه دوم سال می‌باشد. بیشترین میانگین اندازه نیز مربوط به مرداد ماه و کمترین آن مربوط به دی ماه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical and histological changes study of utero-vaginal junction in adult ostrich oviduct in breeding seasons and non-breeding seasons

نویسندگان [English]

  • J. Pourhaji Motab 1
  • A. Alaei Novin 1
  • S.R. Touni 2
1 Department of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran;
2 Anatomy Science Lecturer, Department of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Ostrich considered as a high value bird in comparison with other birds and domestic animals because of having low cholesterol and fat and more Fe level meat. Utero-vaginal junction Has sperm storage tubules which store spermatozoa. As There are not any simultaneusly research done on this part in breeding season and Non-breeding seasons, these organs were studied anatomically and histologically. For this, every month four oviducts of adult ostrich were provided (overall 48 oviducts) and Utero-vaginal junction was anatomically studied. Then tissue samples were taken. Samples were obtained, using Haematoxylin and Eosin Stain Kit. The anatomical results suggest there is a sigmoid curve in the start of the vagina. Histological results showed the epithelium of this part is pseudostratified ciliated columnar and in some Month,s epithelium was simple ciliated columnar. Epithelium of tubules were simple non- ciliated columnar. Statistical analysis result suggest The length and width of this part and The number and diameter of sperm storage tubules in first half of year is larger from second half year. Maximum average size belongs to 23 July-25August and minimum to 22 December-20 January.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Histology
  • Utero-vaginal junction
  • Ostrich
1-پوستی، الف.، ادیب مرادی، م. (1385). بافت‌شناسی مقایسه‌ای‌ و هیستوتکنیک. چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 429-425.
2-رضائیان، مریم. (1386). بافت‌شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 320-315.
3- رضائیان، م. (1385). بافت‌شناسی طیور. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 103-89..
4- نصر، جواد. (1385). راهنمایی کامل پرورش شترمرغ. چاپ اول، انتشارات نوربخش، صفحات: 35-23.

5- Bakst, M.R. (1992): Observations on the turkey oviductal sperm- storage tubule using differential interference contrast microscopy. Journal of Reproduction and fertility, 95:877-883.
6- Bezuidenhout, A.J., Soley, J.T., Groenewald, H.B., and Burger, W.P.(1995) Sperm-storage tubules in the vagina of the ostrich, Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 62(3):193-199.
7- Birkhead, T.R. (1992) Sperm storage and fertile period in the Bengalese finch, The American Ornithologist, s Union, 109:620-625.
8- Cediel, P.r., Kattan, G., and Pinilla, M.P.R. (2008) Ovarian and oviductal morphology of a brood parasitic bird (Molothrus bonariensis). Acta Zoologica (Stockholm). 89: 261–276.
9- Gupta, S.K., Maiti, B.R. (1987) Seasonal changes in the oviduct of the pied myna, Journal of morphology,194: 247-263.
10- Holm, L., Ridderstrale, Y. (2002) Development of Sperm Storage Tubules in the Quail During Sexual Maturation, Journal of experimental zoology, 292:200–205.
11-King, A.S., Mclelland, J. (1984). Birds their strucure and function. Bailliere Tindall, London: 121- 130.
12-Malecki, I.A., Cloete, S.W.P., Gertenbach, W.D., and Martin, G.B. (2004) Sperm storage and duration of fertility in female ostriches, South African Journal of Animal Science, 34 (3):158-165.
13-Mcintyre, D., Christensen,V.(1983) Filling rates of uterovaginal sperm storage glands in the turkey. Poultry Science, 62:1652-1656.
14- Moraes, C. (2009) Histology and morphometry of sperm-host glands of Nothura Maculosa Quail, Ciencia Rural, 39(2): 421-427.
15- Muwazi, R.T., Baranga, J.(1982) The oviduct of ostrich. Journal of ornithology, 123:425-433.
16- Parizzi, R.C., Santos, J.M., Oliveira, M.F., Maia, M.O., Sousa1, J.A. Miglino and et al. (2007) Macroscopic and Microscopic Anatomy of the Oviduct in the Sexually Mature Rhea (Rhea americana). Anatomia. Histologia. Embryologia: Journal of Veterinary Medicine Series, 36: 455-463.
17- Parto, P., Khaksar, Z., Akramifard, A., and Moghisi, B. (2011) The Microstructure of Oviduct in Laying Turkey Hen as Observed by Light and Scanning Electron Microscopies. World Journal of Zoology, 6 (2): 120-125.
18- Saber, A.S., Emara, S.A.M., AboSaeda, O.M.M. (2010) Light Scanning and Transmission Electron Microscopical Study on the Oviduct of the Ostrich (Struthio camelus). Journal of Veterinary, 2(2) 79 – 89.
19- Swan, R.A., Sicouri, O. (1999) Evidence of sperm storage in the female ostrich. Australian Veterinary Journal ,77: 649-650.
20- Xinng, Z., Meifen, Z.(1997) Fine structure of sperm storge glands in Muscovey duck. Acta veterinaria et zootechnica. 28(6):511-512.