دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 69، دی 1384