بررسی اثر روزهای باز بر عملکرد تولیدی اولین و دومین شیردهی گاوهای شیری هلشتاین در یک گله بزرگ

نوع مقاله: مقاله کوتاه


عنوان مقاله [English]

The effect of open days on production performance of the first and second lactation period of Holstein dairy cattle in a large herd