دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 68، تابستان 1384