بررسی اثر هورمون ADH بر بسته شدن ناودان مری ای در گوسفند جهت درمان بیماری های داخلی و مقایسه آن با روش های سنتی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effect of ADH on the esophageal groove closure in sheep for treatment of internal disease and comparative with previous methods