بررسی پروتیین های پادگنی برخی سویه های Salmonella abortus ovis با استفاده از روش وسترن بلاتینگ

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Antigenic characterization in Salmonella abortus ovis by western-blot method