بررسی اثرات شدت های چرا بر میزان مصرف علوفه و عملکرد بز در مراتع استپی منطقه نیر استان یزد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

study of grazing intensities on goat's intake and performance in the Nir steppic rangelands of Yazd province