بررسی تاثیر پدر، فصل زایش، سن مادر (زایش)، جنس گوساله و نحوه زایش (تک قلو و یا دوقلو) بر روی وزن تولد گوساله های هلشتاین

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Influence of sire, season of birth, parity, sex and twining on birth weight of Holstein calves