شاخص های زیستی کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia در سواحل جنوبی و اثرات Mnemiopsis leidyi بر اکوسیستم دریای خزر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The biological characteristics of Clupeonella cultriventris caspia southern coast and the impacts of Mnemiopsis leidyi invasion on the caspian ecosystem