بررسی چند شکلی ژنتیکی در نمونه ای از جمعیت اسبچه خزر ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

نوع مقاله: مقاله کوتاه


عنوان مقاله [English]

Genetic polymorphism in a sample of Caspian horses of Iran using RAPD markers