دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 2-185 
بررسی شرایط بهینه اسپور زایی وکشت باکتری رویشی کلستریدیوم نووای: عامل قانقاریای عفونی

صفحه 10-20

10.22092/vj.2019.127342.1609

فاطمه عابدی جعفری؛ رضا پیله چیان لنگرودی؛ اصغر عبدلی؛ ندا سلیمانی؛ سید مسعود حسینی


آنالیز بیان ژن ماهیچه اسکلتی به منظور شناسایی ژن‌های مؤثر در فرایند رشد گاو گوشتی

صفحه 123-131

10.22092/vj.2019.127720.1618

فریبا آنه شبه ناصری؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ زهرا رودباری؛ سعیده اسکندری نسب