دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 73، تیر 1385