مطالعه هیستولوژی بافتهای غیرمجاز در کالباسهای حرارت دید ه با استفاده از رنگ آمیزی تری کروم ماسون

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histological study of unpermitted tissues in heated meat products by using of Masson’s trichrome stain