بررسی هیستوپاتولوژیک کلیه های حذفی گوسفند در کشتارگاه بروجن

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histopathologic survey of sheep rejected kidneys in Brujen abattoir