بررسی تأثیر سن پست لارو میگوی سفید هندی در میزان رشد و تولید محصول نهایی Penaeus indicus

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effect of Peneaus indicus Post Larvae ages on grouth and final production