بررسی آثار سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی (مطالعة مورد ی - زیربخش دام و طیور)


عنوان مقاله [English]

The effect of government protection policies in the agricultural sector.(Case study: Animal husbandry and poultry sub – sector)