بررسی توان مایع شکمبه گوسفند تغذیه شده با جیره های مختلف در دو حالت حضور و عدم حضور تک یاخته ها درشکمبه بر میزان گاز تولید شده در شرایط In vitro

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of defaunating the rumen of sheep fed various diets on gas production invitro